mijn persoonlijke coacH
ook jouw coach

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Counselingspraktijk Let's Me, Alette Witte, allround counselor : de opdrachtnemer 
1.2. De cliënt: de opdrachtgever (de persoon die aan de opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven
tot levering van diensten).

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten en
aanmeldingen, zowel mondeling, schriftelijk of via de website aangegaan tussen Counselingspraktijk Let's Me en de cliënt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit voorafgaand aan de aanmelding uitdrukkelijk schriftelijk met Counselingspraktijk Let's Me is overeengekomen.
2.2. Counselingspraktijk Let's Me heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigingen. Hiermee stemt de cliënt in dat de laatste versie van deze algemene voorwaarden, te vinden op de website, geldt tussen Counselingspraktijk Let's Me en de cliënt. 

Artikel 3. Betalingen
3.1. Counselingspraktijk Let's Me stuurt binnen twee dagen na het consult een factuur naar de cliënt.
3.2. De door Counselingspraktijk Let's Me aan de cliënt gedeclareerde kosten voor een sessie dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
3.3. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft
betaald is de cliënt in verzuim.
3.4. Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal Counselingspraktijk Let's Me de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt opdrachtnemer de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.
3.5. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
3.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.
3.7. Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en Counselingspraktijk Let's Me onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat Counselingspraktijk Let's Me zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

Artikel 4. Overmacht en ontbinding
4.1. Ontbinding van de overeenkomst door de cliënt kan uitsluitend via e-mail of telefonisch overleg met Counselingspraktijk Let's Me. 
4.2. Bij ontbinding van de overeenkomst door de cliënt binnen een maand voor het starten van het traject  is opdrachtgever geen kosten verschuldigd. Bij ontbinding van de overeenkomst door de cliënt binnen 14 dagen worden er administratiekosten in rekening gebracht. 
4.3 Counselingspraktijk Let's Me kan de overeenkomst ontbinden in het geval van overmacht en is niet
gehouden aan haar verplichtingen. De overeenkomst wordt dan eenzijdig ontbonden en kan in overleg eventueel op een later moment worden voortgezet.
4.4. Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen waarop Counselingspraktijk Let's Me redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, waardoor de opdracht niet of onvolledig uitgevoerd kan worden of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat Counselingspraktijk Let's Me niet in staat is om haar medewerking aan een opdracht te verlenen door ziekte of onvoorziene omstandigheden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1. Counselingspraktijk Let's Me is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan tijdens of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht behoudens het geval van opzet of grove schuld door Counselingspraktijk Let's Me.
5.2. Counselingspraktijk Let's Me is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de cliënt heeft geleden ten gevolge van het niet (of niet volledig) doorgaan van de opdracht.
5.3. Aansprakelijkheid van Counselingspraktijk Let's Me is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de te leveren diensten.

Artikel 6. Afspraken afzeggen
6.1 Gemaakte afspraken voor een consult tussen Counselingspraktijk Let's Me en de cliënt kunnen tot minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak  door cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Te laat afzeggen of wijzigen door de klant kan alleen in geval van overmacht en in onderling overleg.
6.2 Counselingspraktijk Let's Me behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de klant niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen bij de cliënt.
6.3 Bij ziekte of overmacht van Counselingspraktijk Let's Me zal een afspraak zo snel mogelijk opnieuw ingepland worden na overleg met de cliënt.

Artikel 7 Bedrijfsvoering
Daar waar Counselingspraktijk Let's Me staat geschreven kan ook Mijn persoonlijke coach gelezen worden.


Privacyverklaring mijn persoonlijke coach

Contactgegevens
Website: www.mijnpersoonlijkecoach.com
Telefoonnummer: 06-11809612

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Mijnpersoonlijkecoach.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken rondom de ondersteuning van cliënten.
.Voor- en achternaam
.Geslacht
.Geboortedatum
.Geboorteplaats
.Adresgegevens
.Telefoonnummer
.E-mailadres
Deze gegevens stellen mijnpersoonlijkecoach.com/Counselingspraktijk Let's Me in staat om:
• de overeenkomst die cliënten met Counselingspraktijk Let's Me sluiten financieel
en administratief te kunnen afhandelen
• de dienstverlening te kunnen leveren
• cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
• de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren
• op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing)

Mijnpersoonlijkecoach.com verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies
Bij bezoek aan de website van mijnpersoonlijkecoach.com worden bij toestemming cookies geplaatst.
Deze gegevens worden gebruikt om:
• te registreren welke internetpagina’s bezocht worden
• de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich
interesseren
• het productaanbod te verbeteren
Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Mijnpersoonlijkecoach.com verstrekt geen persoonsgegevens aan derden (personen of
bedrijven) zonder toestemming van de klant
tenzij:
• een wettelijk voorschrift dat verplicht
• het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Counselingspraktijk Let's Me/Mijn persoonlijke coach met de klant heeft afgesloten
Plichten/geheimhouding/bewaartermijn
Mijn persoonlijke coach verwerkt persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze
overeenkomstig de wet en dit reglement.
Persoonsgegevens worden door Mijn persoonlijke coach beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
• het hebben van een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem
• technische maatregelen getroffen door Mijn persoonlijke coach om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf, overeenkomstig de wet
• Counselingspraktijk Let's Me/Mijn persoonlijke coach is verplicht tot geheimhouding maar wettelijk ook verplicht tot melding indien nodig
. Mijn persoonlijke coach bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van de wettelijke termijn
Rechten van betrokkene:
• Recht op informatie. Klant heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel
• Klant heeft recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
• Het recht op correctie en verwijdering. Klant kan gegevens (laten) corrigeren, (laten) aanpassen of (laten) verwijderen. Aan het  recht op (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de  gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven
• Het recht op dataportabiliteit. Klant heeft het recht om eigen persoonsgegevens die bewaard worden te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie/leverancier
Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek indienen via info@mijnpersoonlijkecoach.com.